Αεροφωτογραφίες Αρχείου

Στον Ελλαδικό χώρο, διατίθονται αεροφωτογραφίες από το 1910 που αναγνωρίζονται από τις Ελληνικές Αρχές (Δικαστήρια κλπ). Η πλειοψηφία των αεροφωτογραφιών παρέχεται είτε από το Κρατικό Αρχείο Αεροφωτογραφιών είτε από Ιδιωτικά Αρχεία Αεροφωτογραφήσεων. Επιπλέον διατίθονται και χάρτες και διαγράμματα από παλαιότερες μελέτες ή ιστορικά αρχεία και αρχαιολογικές ή χαρτογραφικές αποστολές, αντίγραφα των οποίων και διαθέτουμε. Τέλος τα τελευταία χρόνια διατίθενται Δορυφορικές Εικόνες Υπερ-Υψηλής Ανάλυσης καθώς και αρχεία επίγειων λήψεων από κάμερες ή Μη Επανδρωμένα Οχήματα (UAV).aerophotos